Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 12.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:
I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;
4.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5.w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/216/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany, zmienionej uchwałą Nr XXV/263/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXI/324/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia
6 września 2021 r.;
6.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mogilany;
7.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/475/2022 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach na lata 2022-2026;
8.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach;
9.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach.
II.Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej
Jan Marek