Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342
z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 11.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. P
rzedstawienie porządku obrad.
III. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2022 r.
IV. Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2022 r.

 1. Głosy radnych.
 2. Głosy mieszkańców. 

V. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.
VI. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy MOGILANY 
za 2022 r.
VII. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu     z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 r.
VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2022 r.
IX. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2022 r.
P
X. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022 r.
XI. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany n
a 2022 rok.
XII. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 r.
XIII. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
XIV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 rok.
XV. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za 2022 rok.
XVI. Dyskusja i podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
 3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2022;
 4. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;
 5. w sprawie wyrażenia opinii na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach ze środków własnych;
 6. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany zmienionej uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 września 2022 r.;
 7. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Mogilany;
 8. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ułatwienia zapewnienia jawności obrad Komisji Rady Gminy;
 9. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wycinki drzew na terenie Gminy Mogilany;
 10. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi;
 11. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 12. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mogilanach;
 13. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 14. w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, autobusowych przewozach pasażerskich;
 15. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024;
 16. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;
 17. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/493/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;
 18. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 19. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany;
 20. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 21. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  XVII. Interpelacje i zapytania.
  XVIII.Wolne wnioski.
  XIX. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Staszczak