Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej.


Porządek posiedzenia:
I.    Opiniowanie projektów uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;
4.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości.PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej
Jan Marek