Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 7 września 2023 roku o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany


Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:
I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogilany;
4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;
5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;
6.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
7.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;
8.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.
II.Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej
Jan Marek