Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 26 września 2023 roku o godz. 8.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 26 sierpnia 2023 r. przekazanej według właściwości Radzie Gminy Mogilany w dniu 4 września 2023 r.
  2. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zainstalowania fotoradaru przy ul. Jana Pawła II w Libertowie.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jadwiga Chachlica