Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 7 września 2023 roku o godz. 10.30

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 22 maja 2023 r. na działanie Wójta Gminy Mogilany.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jadwiga Chachlica