Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342
z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 7 września 2023 roku o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przedstawienie porządku obrad.
III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.Podjęcie uchwał:

1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogilany;
4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;
5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;
6.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
7.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;
8.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.

V.Interpelacje i zapytania.
VI.Wolne wnioski.
VII.Zamknięcie obrad sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Staszczak