Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 9.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 22 maja 2023 r. na bezczynność Wójta Gminy Mogilany w zakresie nie wykonania obowiązku wynikającego z przepisów art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 30 października 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Mogilany 7 listopada 2023 r.) na bezczynność Wójta Gminy Mogilany w związku
    z brakiem wystawienia przez Urząd Gminy zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jadwiga Chachlica