Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 11 grudnia 2023 roku o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2024.
  2. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024 - 2041.


PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetowej

Zofia Węglarz