Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:
I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;
4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;
5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;
6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;
7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek