Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2023 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Oświatowo – Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2024.
  2. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024 - 2041.


PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

Maria Kotarba