Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Porządek posiedzenia:

  1. Prace nad opracowaniem nowego projektu Statutu Gminy Mogilany.

PRZEWODNICZĄCY
doraźnej Komisji Statutowej

do spraw Statutu Gminy Mogilany

Zbigniew Staszczak