Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 27 marca 2024 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:
I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXI/603/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 marca 2024r w sprawie zmiany uchwały Nr L/576/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2023r w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024;
2.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;
3.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mogilany;
4.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lusina - etap I.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek