Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:
I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok;
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;
3.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany;
4.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach;
5.w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach.
II.Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek