Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej
i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
                                                                                                                
Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.
2.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2023.
3.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.
4.    Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za
2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
5.    Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 rok.
6.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
7.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mogilany za rok 2023”.PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej
mgr inż. arch. Andrzej Gębczyński