Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Porządek posiedzenia:
1.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mogilany na 2024 rok.
2.    Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za
2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
3.    Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2023 rok.
4.    Wypracowanie opinii do RIO o wykonaniu budżetu Gminy Mogilany za 2023 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2023 r.PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Piotr Sawiec