Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 lipca 2024 r. zwołuję V Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Agnieszka Budek-Bartosz