Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 58 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/619/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2024 r. poz. 3175) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041.
  2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany.
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany.
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mogilany.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetowej

mgr Małgorzata Walusiak-Hnizdur