Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Komisje Rady Gminy

KOMISJA BUDŻETOWA

działa w zakresie spraw budżetu i gospodarki finansowej Gminy.

Skład Komisji:

 • Węglarz Zofia – Przewodniczący
 • Medyk Marek – Zastępca Przewodniczącego
 • Pałka Marek
 • Przeworski Jerzy
 • Kufrej Lucyna
 • Staszczak Zbigniew
KOMISJA REWIZYJNA

jest Stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja bada i ocenia materiały z kontroli działalności Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Skład komisji :

 • Kotarba Maria – Przewodniczący
 • Szczurek Czesław – Zastępca Przewodniczącego
 • Marek Jan
 • Medyk Marek
 • Sikora Mieczysław
KOMISJA GOSPODARCZO-KOMUNALNA

działająca w zakresie: planowania przestrzennego, mienia komunalnego, inwestycji i remontów, utrzymania i modernizacji dróg gminnych, rolnictwa, rzemiosła i usług, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Skład komisji :

 •  Marek Jan – Przewodniczący
 • Goliński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
 • Przeworski Jerzy
 • Kotarba Maria
 • Pałka Marek
 • Paszta Mateusz
 • Sikora Mieczysław
KOMISJA OŚWIATOWO-SPOŁECZNA

działająca w zakresie: oświaty, wychowania i kultury, kultury fizycznej, sporty i turystyki, promocji Gminy, zdrowia i opieki społecznej.

Skład komisji: 

 • Paszta Mateusz – Przewodniczący
 • Chachlica Jadwiga
 • Kufrej Lucyna
 • Ożóg – Suder Katarzyna
 • Staszczak Zbigniew
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Skład komisji:

 • Chachlica Jadwiga – Przewodniczący
 • Goliński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
 • Szczurek Czesław
 • Węglarz Zofia
 DO WSPÓLNYCH ZADAŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY NALEŻY:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub należących do jej kompetencji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Wójta,
 • kontrola realizacji uchwał Rady i zadań Gminy w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana.