Gmina Mogilany przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – edycja 2024.

Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem 2 moduły:

MODUŁ I – organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych w formie usług sąsiedzkich przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może mieć charakter uzupełniający do opieki sprawowanej przez rodzinę i będzie to prowadziło do odciążenia członków rodziny, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

MODUŁ II -świadczenie usług opiekuńczych na rzecz seniorów powyżej 60 roku życia polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez udzielenie gminie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa.

Wsparciem zostało objętych 30 Seniorów z gminy Mogilany powyżej 60 roku życia użytkujących bezpłatnie opaski bezpieczeństwa zakupione ze środków pozyskanych w poprzednich edycjach programu.

Całkowita wartość dofinansowania w MODULE I w 2024 r. wynosi: 29 030,00 zł

Całkowita wartość projektu to: 36 288,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania w MODULE II w 2024 r. wynosi: 11 520,00 zł

Całkowita wartość projektu to: 14 400,00 zł

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 270-10-25 wew. 3lub533-347-714 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach tj. poniedziałki od 8.00-16.00, wtorki-piątki od 7.00 do 15.00