Wójt Gminy Mogilany informuje o dotacji celowej w wysokości 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie umowy nr 91/OPS/D/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ma na celu zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Kwota przyznanych środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu „Posiłek w szkole i w domu”, wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, nie przekroczy 60% kosztów realizacji zadania.

W dniu 8 lipca 2024 r. został podpisany Aneks nr 1/2024 na realizację ww. zadania.

Kwota przyznanych środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania wynosi 26 399 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) – wysokość dotacji nie przekroczy 60% kosztów realizacji zadania.

Gmina Mogilany, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu, przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych nie mniej, niż 40% kosztów realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania: 43 999,00 zł

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.

Okres realizacji zadania:

Rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 roku

Zakończenie: 31 grudnia 2024 roku