Kontrole palenisk

Urząd Gminy Mogilany jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku minimum 100 kontroli planowych rocznie w budynkach, które posiadają ogrzewanie na paliwo stałe tj. węgiel, drewno na terenie gminy.


Dodatkowo podczas ogłoszenia 1,2,3, stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza pracownicy gminy muszą wykonać od 1 do minimum 5 kontroli w budynkach ogrzewanych na paliwo stałe.
Ekointerwencja to kontrola interwencyjna wszczęta na skutek anonimowego zgłoszenia o podejrzeniu spalania odpadów w na posesji lub w piecach na paliwo stałe.


Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych przez Wójta Gminy Mogilany oraz upoważnionych przez Niego urzędników stanowi:

  • art. 379 z dnia 27 kwietnia 2001 r. p.o.ś. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) Zgodnie z ust. 1 tego artykułu Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
  • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z  późn. zm.),
  • art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797),
  • uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 787).

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty. Kontrolowany ma prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  p.o.ś. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie (art. 379. ust. 3 p.o.ś. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).  


Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 p.o.ś. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k. (Dz.U.2021.0.2345 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.): Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


Nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art. 334 w zw. z art. 96 p.o.ś. Dz.U.2021.1973 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.). Jest ona nakładana w drodze mandatu karnego i nie może przekroczyć 500 zł; a na podstawie wyroku sądu – 5000 zł.