UZYSKANIA OPINII/ZEZWOLENIA NA CZASOWE PRZEJAZDY POJAZDÓW O RZECZYWISTEJ LUB DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ WIĘKSZEJ NIŻ WSKAZANA NA ZNAKU DROGOWYM B-5, B-18 NA ODCINKACH DRÓG GMINNYCH

Kogo dotyczy:

Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilany chcących uzyskaćzgodę na czasowe przejazdy pojazdów, których masa całkowita jest większa lub równa wskazanej na znaku drogowym na trasie, którą chcą dojeżdżać.

Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pok. 18

tel.12270 10 22 wew. 248

Miejsce składania dokumentów:

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A,

I piętro, hol

Wymagane dokumenty:.

  • Wypełniony wniosek
  • Kopię prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych do właściwego organu architektury - w przypadku transportu w celach budowlanych lub transportu ziemi.

Wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Brak

Procedury postępowania- uwagi:

Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie w formie pisma.

W odniesieniu do dróg publicznych na których jest ograniczenie Urząd Gminy Mogilany wydaje wyłącznie opinię, która nie jest zezwoleniem na przejazdy po ograniczonych tonażowo odcinkach dróg. Zezwolenia wydaje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w formie decyzji administracyjnej po złożeniu stosownego wniosku wraz z otrzymaną opinią. W odniesieniu do dróg wewnętrznych Urząd Gminy Mogilany wydaje zezwolenie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(tekst jednolity Dz. U.2021.1376 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

Uwagi:

Mając na uwadze ochronę dróg przed ich degradacją opinie/ zezwolenia wydawane są na okres:od 1 kwietnia- 30 listopada wnioski należy składać min. z 30 dniowym wyprzedzeniem.