Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA:  
A) PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM,
B)UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ / OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / REKLAM NIE ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ


Kogo dotyczy:
Zainteresowanych chcących wykonać prace w pasie drogowym, umieścić w pasie drogowym urządzenia nie związane z funkcjonowaniem drogi.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A,
I piętro, hol


Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego; lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy; planowany okres zajęcia pasa drogowego. 


Do wniosku należy załączyć:

 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesioną trasą i lokalizacją robót
 2. Kopia warunków – uzgodnienia trasy przyłącza
 3. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu architektury – jeżeli dotyczy.
 4. Upoważnienie zarządcy sieci do reprezentowania przez wnioskodawcę we wszystkich sprawach związanych z budową i umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym (nie dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Mogilany oraz wniosków składanych bezpośrednio przez zarządcę sieci, a także budowy zjazdów).
 5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika

Wnioski do pobrania:
Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta


Opłaty:
Drogi publiczne:
Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana wg stawek określonych w uchwale Nr XVI/162/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany


Drogi wewnętrzne:
Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana wg stawek określonych Zarządzeniem nr 184 Wójta Gminy Mogilany z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne lub przeznaczonych pod budowę dróg wewnętrznych, będących własnością gminy Mogilany lub znajdujących się we władaniu Gminy Mogilany.


Płatność naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni na konto podane w decyzji lub od wystawienia faktury.


Termin załatwienia sprawy:

 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Procedury postępowania- uwagi:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej w przypadku dróg publicznych, bądź umowy w przypadku dróg wewnętrznych
Zezwolenie dotyczy:

 • Prowadzenia robót w pasie drogowym (część A na wniosku)
 • Umieszczenia urządzenia w pasie drogowym; nie związanego z funkcjonowaniem drogi.( część B na wniosku)

Wydanie decyzji, podpisanie umowy na zajęcie pasa drogowego, wymaga złożenia wniosku.
Mając uzgodnioną dokumentację projektową (jeśli jest wymagana) można wystąpić do Wójta Gminy Mogilany z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Po otrzymaniu tych dokumentów Wójt wydaje zezwolenie w formie decyzji/ umowy. Jeżeli dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.
Decyzja/ umowa jest do odbioru w Referat Inwestycji, i Gospodarki Komunalnej pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru.
W Urzędzie Gminy Mogilany wydawane są decyzje/ umowy dotyczące dróg będących w Zarządzie gminy.
Informację o zarządcach danych dróg można uzyskać w Urzędzie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., 1376 z późn. zm.), art. 40
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
 3. Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada  2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 10096)
 4. Zarządzeniem nr 184 Wójta Gminy Mogilany z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne lub przeznaczonych pod budowę dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Mogilany lub znajdujących się we władaniu Gminy Mogilany.
 5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity Dz. U. 2021. 1923 z późn. zm.)


Uwagi:

 1. Zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 2. Opłata za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi o pow. mniejszej niż 1 m2 pobierana jest jak za 1m2
 3. Samowolne zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi podlega karze w dziesięciokrotnej wysokości określonej według wyżej wymienionych stawek.
 4. W toku postępowania Urząd Gminy Mogilany może poprosić  o dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie stanu własności, przedłożenie warunków technicznych.