Zgłoszenie awaryjnego zajecia pasa drogowego

ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO- DOTYCZY INSTALACJI GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ
Kogo dotyczy:
Zainteresowanych chcących wykonać prace w pasie drogowym, nie związane z funkcjonowaniem drogi.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro, hol


Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego; lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego; planowany okres zajęcia pasa drogowego. 


Do wniosku należy załączyć:

 1. Szkic zajęcia lub mapa sytuacyjno - wysokościowa  z zaznaczeniem miejsca robót i powierzchni zajętego pasa drogowego.
 2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 02200000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.

Wnioski do pobrania:
Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta
Opłaty:
Drogi publiczne:

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana wg stawek określonych w uchwale Nr XVI/162/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany

Drogi wewnętrzne:
Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana wg stawek określonych Zarządzeniem nr 184 Wójta Gminy Mogilany z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne lub przeznaczonych pod budowę dróg wewnętrznych, będących własnością gminy Mogilany lub znajdujących się we władaniu Gminy Mogilany.

Płatność naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni na konto podane w decyzji lub od wystawienia faktury.


Termin załatwienia sprawy:

 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.


Procedury postępowania- uwagi:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej w przypadku dróg publicznych, bądź umowy w przypadku dróg wewnętrznych
Zezwolenie dotyczy:

 • Prowadzenia robót w pasie drogowym (

Wydanie decyzji, podpisanie umowy na zajęcie pasa drogowego, wymaga złożenia wniosku.
Decyzja/ umowa jest do odbioru w Referat Inwestycji, i Gospodarki Komunalnej pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru.
W Urzędzie Gminy Mogilany wydawane są decyzje/ umowy dotyczące dróg będących w Zarządzie gminy.
Informację o zarządcach danych dróg można uzyskać w Urzędzie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., 1376 z późn. zm.), art. 40
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 3. Uchwała Nr XVI/162/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 10096)
 4. Zarządzeniem nr 184 Wójta Gminy Mogilany z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne lub przeznaczonych pod budowę dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Mogilany lub znajdujących się we władaniu Gminy Mogilany.
 5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. 2021. 1923z późn. zm)

Uwagi:

 1. Wniosek dotyczący awaryjnego   zajęcie pasa drogowego należy zgłaszać  najpóźniej w dniu dokonania  zajęcia,  poprzez złożenie pisemnego wniosku na dziennik podawczy oraz telefoniczne zgłoszenie do zarządcy drogi  w tym samym dniu w którym nastąpiło rzeczywiste zajecie pasa drogowego.
 2. Zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 3. Samowolne zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi podlega karze w dziesięciokrotnej wysokości określonej według wyżej wymienionych stawek.
 4. W toku postępowania Urząd Gminy Mogilany może poprosić  o dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie stanu własności, przedłożenie warunków technicznych.