Rejestr działalności regulowanej

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Kogo dotyczy:    Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie wpisu/zmiany zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości


Wymagane dokumenty:

Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien zawierać (na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2021.888 ze zm.)

 1. Wniosek o wpis/zmianę do rejestru,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, 
 3.   Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty:    

Za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opłata wynosi 50,00 zł
Za zmianę wpisu opłata wynosi 25,00 zł 

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii opłata wynosi 17,00 zł płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001
Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl


Jednostka odpowiedzialna    

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Forma składania dokumentów 

 1. OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.      Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00
 2. POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 3. .ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Termin załatwienia sprawy : 

Wpis dokonywany jest terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wraz z oświadczeniem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej


Tryb odwoławczy    

Odwołanie od decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania Administracyjnego.
 3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe uwagi 

 1.  W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty
  otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie
  skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 
 2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:
  -    posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
  -    utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  -    spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  -    zapewnienia  odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
 3.  Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
  -   selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  - zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
  Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.
 4.  W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu  odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy
  Mogilany w terminie 14 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 5. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:
  a)    Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
  b)    Stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem,
  c)    Stwierdzono, ze przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  d)    Stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
  e)    Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa wart. 6f ust. 1 ustawy i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa wart. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 3b ust.2 i art. 3c ust.2.
 6. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.