Udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówka

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Kogo dotyczy:

Zainteresowanych wykonywaniem transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mogilany.

Czym jest licencja na taksówkę

Pełna nazwa tej licencji to licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dzięki niej możesz przewozić ludzi taksówką. 

Licencję uzyskasz na:

 • przewozy na terenie jednej gminy,
 • przewozy obejmujące kilka sąsiadujących ze sobą gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie,(Gmina Mogilany nie posiada podpisanego porozumienia z innymi gminami)

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać licencję

 • Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, członkowie organu zarządzającego spółki (osoby prawnej) oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 
 • Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że jesteś ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie masz pojazdy w leasingu lub dzierżawie.
 • Ty, a także kierowcy taksówki, których zatrudnisz:
  • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy
  • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B
  • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy
  • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Możliwe, że będziesz musiał też spełniać wymagania "dobrej reputacji". Szczegółowo zostały one określone w art. 7d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ważne! Jeżeli licencję chcesz uzyskać dla spółki, to wymagania "dobrej reputacji" muszą spełniać wszyscy członkowie zarządu spółki, albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Inspektor Teresa Stankiewicz,

I piętro, pok. 24

tel.12270 10 22 wew. 258

Miejsce składania dokumentów:

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A,

I piętro, hol.

Wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U.2021. 919 z późn . zm. )
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( tekst jednolity Dz.U.2019. 2377 z późn . zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej( tekst jednolityDz. U. 2021. 1923)

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o licencję na taksówkę wraz z załącznikami

Wniosek oraz załączniki złóż w urzędzie gminy. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

Jeśli czegoś będzie brakować, to urząd wezwie cię do usunięcia braków w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie licencji, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Załączniki

 • zaświadczenie z rejestru skazanych albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu,wiarygodności dokumentów,ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu (w załączeniu wzór),
 • oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań o kreślonych w przepisach ustawy o transporcie drogowymi przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców (w załączeniu wzór),
 • oświadczenie dot. zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowymi przepisach ustawy zdnia5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz winnych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców (w załączeniu wzór),
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
 • do wglądu: potwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych wykonywania zawodu kierowcy, prawo jazdy.
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urząd Gminy Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-w przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.

Ważne ! Jeżeli o licencję na taksówkę występuje spółka, to oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową..

2. Dostaniesz licencję na taksówkę

Jeżeli twój wniosek spełni wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz licencję na taksówkę. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat.

Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką. Licencji nie możesz przekazywać osobom trzecim. Lecz powinni ją mieć przy sobie zatrudnieni przez ciebie kierowcy taksówki wykonujący przewozy.

Jeżeli zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć wniosek o zmianę licencji na taksówkę.

Jeżeli nie spełnisz wymagań, na przykład dobrej reputacji lub niekaralności, to dostaniesz decyzję o odmowie wydania licencji na taksówkę.

Opłata za licencję

Opłata za udzielenie licencji – uzależniona od wnioskowanego okresu jej ważności:

a)2–15 lat – 200,00 zł;

b)16–30 lat – 250,00 zł;

c)31–50 lat – 300,00 zł;

– wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku o udzielenie licencji.

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 30 dni. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania licencji na taksówkę to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

WARTO WIEDZIEĆ – PRAKTYCZNE INFORMACJE.

Jak powinna być wyposażona taksówka

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 (łącznie z kierowcą). Taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów. Opłatę za przewóz taksówką wylicza taksometr zamontowany w taksówce.

Taksówka powinna być wyposażona w:

 • taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuję
 • co najmniej dwa miejsca dla pasażerów
 • co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia
 • bagażnik na podręczny bagaż pasażerów
 • apteczkę doraźnej pomocy
 • ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre)
 • dodatkowe światło z napisem „TAXI”:
  • umieszczone na dachu
  • o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu
  • widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza

Światło to może być uzupełnione o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia bezpieczeństwa.

Możesz stosować dodatkowe lampy z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane, dodatkowo identyfikujące taksówkę. Lampy te powinny być:

 • umieszczone na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI”
 • o barwie białej lub żółtej samochodowej
 • nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI”

Możesz dodatkowo oznaczyć taksówkę: nazwą miejscowości, herbem miejscowości, numerem bocznym oraz innymi oznaczeniami identyfikującymi miejscową taksówkę.

Gdzie można przewozić pasażerów

Pasażerów możesz przewozić na obszarze, na który masz licencję. Zatem, jeżeli otrzymasz licencję na taksówkę na obszar gminy Legionowo, to przewozy możesz wykonywać tylko na terenie tej gminy. Dopuszczalne jest:

 • zawiezienie pasażera z obszaru, którego obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz pasażera z Mogilany do Krakowa. Z tym, że na terenie Krakowa nie możesz przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie możesz wykonać kurs powrotny z Krakowa do Mogilan – czyli na obszar, który obejmuje licencja
 • przewiezienie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja – np. gdy klient zamówił przewóz z Krakowa (którego nie obejmuje licencja) do Mogilan (gdzie obowiązuje twoja licencja na taksówkę)

Możesz wykonywać przewozy taksówką na terenie kilku gmin, jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie. Pamiętaj, że musisz mieć w swojej licencji wpisane te gminy.

Twoja licencja jest ważna wyłącznie na obszarze Polski - nie możesz na przykład przewieźć klienta z Polski do Niemiec.

Kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji (nie zapłacisz kary, jeżeli wcześniej złożysz wniosek o zmianę licencji z powodu zmiany samochodu lub jego numeru rejestracyjnego).