Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu i rekreacji w 2024 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1)  złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl w terminie od 22.12.2023 r. godziny 8.00 do 22.01.2024 roku do godziny 16:00. W przypadku, gdy z powodów technicznych system WITKAC jest niedostępny w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu tj. w dniu 22.01.2024 r., termin na złożenie oferty konkursowej zostanie wydłużony o jeden dzień roboczy, a następnie:

2)  złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty), wygenerowanego w systemie WITKAC, opatrzonego podpisami osób upoważnionych na adres: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany do 24.01.2024 roku do godziny 15.00.

UWAGA: Niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty skutkuje jej odrzuceniem.


Obowiązujące dokumenty:

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2373783,uchwala-nr-lix5782023-rady-gminy-mogilany-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-p.html

2.Zarządzenie Nr 222/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 20 grudnia 2023
3.Ogłoszenie o konkursie.
Obowiązkowy załącznik – DOSTĘPNOŚĆ.
4.Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.