Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie  kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, środowiska i bezpieczeństwa w 2024 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1) złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl w terminie od 7.02.2024 r. godziny 7.00 do 29.02.2024 roku do godziny 15:00. W przypadku, gdy z powodów technicznych system WITKAC jest niedostępny w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu tj. w dniu 29.02.2024 r., termin na złożenie oferty konkursowej zostanie wydłużony o jeden dzień roboczy, a następnie:

2)  złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty), wygenerowanego w systemie WITKAC, opatrzonego podpisami osób upoważnionych na adres: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany do 4.03.2024 roku do godziny 16.00.

UWAGA: Niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty skutkuje jej odrzuceniem.

Obowiązujące dokumenty:

  1. Program współpracy na rok 2024.
  2. Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 lutego 2024.
  3. Ogłoszenie o konkursie. Obowiązkowy załącznik – DOSTĘPNOŚĆ
  4. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.