Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu i rekreacji w 2023 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Obowiązujące dokumenty:

  1. Program współpracy na rok 2023.
  2. Zarządzenie Nr 215/2022 Wójta Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2023 roku.
  3. Ogłoszenie o konkursie.
  4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej(karta oceny: formalna i merytoryczna).
  5. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.
  6. Wzór oferty
  7. Wzór sprawozdania

Link do BIP
https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2208638,ogl...