Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji, na rok szkolny 2024/2025, został określony Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2024/2025. Link do zarządzenia w BIP

Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola.

Wszystkie sześciolatki objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast, jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

We wszytych placówkach obowiązuje pięć ustawowych kryteriów. Są one brane pod uwagę we wszystkich placówkach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria. W Gminie Mogilany zostały one określone w Uchwale Nr LVI/556/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 września 2023 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Link do uchwały w BIP

Jeśli, po pierwszym etapie rekrutacji, zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.

Rodzice mają prawo złożyć wniosek do, nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół (art.156 ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.

Po wniosek o przyjęcie należy zgłosić się do wybranego przedszkola lub szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, bądź pobrać go z zakładki, druki kierowane do ZEAS.

Wzory wniosków zostały określone w Zarządzeniu Nr 8/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 17 stycznia 2024 roku, w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2024/2025.

Wypełniony dokument rodzice składają w wybranym przedszkolu.

Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej rodzicom zależy.

Do wniosku wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów (m.in.), jeśli:

dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny; w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń, można uzyskać w placówkach oświatowych Gminy Mogilany.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony we wskazanym na wstępie zarządzeniu.

W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie (potwierdzenie woli zapisu dziecka), ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte dziecko.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

W Gminie Mogilany można składać wnioski o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji do przedszkoli:

  • Przedszkola Samorządowego w Mogilanach
  • Przedszkola Samorządowego w Libertowie

oraz

oddziałów przedszkolnych w szkołach:

1.Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

2.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

3.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

4.Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Lusinie

5.Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani.