Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Harmonogram rekrutacji, na rok szkolny 2022/2023, został określony Zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2022/2023.
Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola.
Wszystkie sześciolatki objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast, jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.
We wszytych placówkach obowiązuje pięć ustawowych kryteriów. Są one brane pod uwagę we wszystkich placówkach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
-         dziecko z rodziny wielodzietnej,
-         dziecko z niepełnosprawnością,
-         dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
-         dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
-         dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria. W Gminie Mogilany zostały one określone w Uchwale Nr XXX/244/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
Jeśli, po pierwszym etapie rekrutacji, zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
Rodzice mają prawo złożyć wniosek do, nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół (art.156 ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.
Należy zgłosić się do wybranego przedszkola po wniosek o przyjęcie, bądź pobrać go z zakładki, druki kierowane do ZEAS. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranym przedszkolu.
Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej rodzicom zależy.
Do wniosku wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów (m.in.), jeśli:
dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny; w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń, można uzyskać w placówkach oświatowych Gminy Mogilany.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony we wskazanym na wstępie zarządzeniu.
W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.
Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte dziecko.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
W Gminie Mogilany można składać wnioski o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji do przedszkoli:
    Przedszkola Samorządowego w Mogilanach
    Przedszkola Samorządowego w Libertowie (w Libertowie, od 1 września 2022 r., będzie działać odrębne przedszkole- Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Libertowie)- rekrutację, w roku 2022 przeprowadza Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie)
oraz
   oddziałów przedszkolnych w szkołach:
    Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
    Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Lusinie
    Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani.
 
ZEAS