Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Usługa transportowa DOOR-TO-DOOR

Informujemy, że od dnia 1 września 2021 r. uruchomiona zostanie usługa transportowa door-to-door, dla mieszkańców Gminy Mogilany z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, której celem jest pomoc osobom z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się w dotarciu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego.

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mogilany, którzy ukończyli 18 rok życia,
i wymagają wsparcia w zakresie mobilności ze względu na trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące), a w szczególności:

Usługa transportowa świadczona będzie na terenie gminy Mogilany a także powiatu krakowskiego, miasta Kraków oraz powiatów ościennych: wadowickiego, myślenickiego i wielickiego.


Cel podróży musi odpowiadać przynajmniej jednemu z niżej wymienionych:

 1. Aktywizacja społeczna (zajęcia kulturalne, sportowe, integracyjne, rekreacyjne, krajoznawcze, możliwości załatwienia spraw urzędowych, inne),
 2. Cel zawodowy (szkolenia, kursy zawodowe, korzystanie z oferty UPPK w Skawinie, utrzymanie zatrudnienia, inne),
 3. Cel edukacyjny (przejazdy związane m.in. ze wzrostem poziomu wykształcenia, dostosowaniem wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy),
 4. Cel zdrowotny (zaplanowane wizyty lekarskie, rehabilitacja zdrowotna, inne).

Przed skorzystaniem z usługi po raz pierwszy:
Uczestnik korzystający z usługi po raz pierwszy przed realizacją przewozu jest zobowiązany złożyć:

 1. do skorzystania z usługi transportu door-to-door
 2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 3. potwierdzających niepełnosprawność:


 1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) wskazujące na ograniczenia w mobilności;
 2. ważną legitymację osoby niepełnosprawnej zawierające dane osoby oraz rodzaj niepełnosprawności, wskazujący na ograniczenia w mobilności;
 3. zaświadczenie właściwego organu o w/w orzeczeniach lub decyzjach;
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające trudności w poruszaniu się;

Usługę można zamówić:

 1. telefonicznie, pod numerem telefonu +48 533 347 710 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00
 2. wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres e-mail: transport@gops.mogilany.pl
 3. osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibach GOPS w Mogilanach:
 1. Mogilany, ul. Rynek 2 – stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu;
 2. Mogilany, ul. Św. Bartłomieja 21 – pracownik ds. rejestracji;

Podstawą zakwalifikowania do skorzystania z usługi transportowej door-to-door jest:

 1. jednorazowe wypełnienie Oświadczenia o spełnianiu kryteriów korzystania z usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Mogilany z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. wypełnienie formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportową door-to-door
 3. akceptacja zapisów regulaminu świadczenia usługi transportowej door-to-door, realizowanej w ramach projektu „Pokonujemy bariery - zapewnienie w Gminie Mogilany transportu dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych z ograniczoną mobilnością ruchową”.

Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe do usługi transportowej door-to-door dostępne są poniżej, a także w siedzibie GOPS w Mogilanach.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana w ramach konkursu granatowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.