Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2a. Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Opłaty

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
opłata wynosi 107,00 zł

- Zmiana decyzji- opłata wynosi 53,50 zł

-Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -
opłata wynosi 17,00 zł

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Forma składania dokumentów

OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.

Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

 • OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.
 • POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

      Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

Termin załatwienia sprawy

Wpis dokonywany jest w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wraz z oświadczeniem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe uwagi

 • 1.W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty
  otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie
  skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
  2.Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
  3.Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
  Sprawozdanie zawiera:
  1)imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
  2)informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
  3)informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  a)bytowych,
  b)przemysłowych;
  4)informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  a)bytowych,
  b)przemysłowych,
  – wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
  4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  a)z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 prawo wodne,
  b)spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 prawo wodne;
  5)wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
  6)informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
  7)datę sporządzenia sprawozdania;
  8)podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.”(art. 9o ust. 3).
  Do sprawozdania Przedsiębiorcy  zobowiązani są  dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy
  te uległy rozwiązaniu lub wygasły.  W wykazach zamieszcza się imię
  i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości (art. 9o ust. 4).