Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, środowiska i bezpieczeństwa w 2023 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Obowiązujące dokumenty:

  1. Program współpracy na rok 2023.
    https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2199425,uchwala-nr-xlvii4622022-rady-gminy-mogilany-z-dnia-24-listopada-2022-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego.html
  2. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 9 lutego 2023 roku
  3. Ogłoszenie o konkursie.
  4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej(karta oceny: formalna i merytoryczna).
  5. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.
  6. Wzór oferty
  7. Wzór sprawozdania