Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2023 roku pn. ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.