Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie SPORT I REKREACJA

11 lutego 2022

+ czytaj więcej

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, ROZWOJU WSPÓLNOT I ŚRODOWISKA

04 lutego 2022

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, ROZWOJU WSPÓLNOT I ŚRODOWISKA. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Obowiązujące dokumenty: Program współpracy na rok 2021

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

31 stycznia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 3 lutego 2022 roku o godz.12.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: 1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogilany na lata 2021-2024”; 4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2022;5.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2022;6.    w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilany na rok 2022; 7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany.II.    Sprawy bieżące.   PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - SpołecznejMateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

31 stycznia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnejw dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 12.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej.Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogilany na lata 2021-2024”;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2022;5.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2022;6.    w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilany na rok 2022;7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

31 stycznia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 12.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej.Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogilany na lata 2021-2024”;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2022;5.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2022;6.    w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilany na rok 2022;7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji BudżetowejZofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

28 stycznia 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie sięw dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 14.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.    Przedstawienie porządku obrad.III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.     w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogilany na lata 2021-2024”;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2022;5.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2022;6.    w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilany na rok 2022;7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany.V.    Interpelacje i zapytania.VI.    Wolne wnioski.VII.    Zamknięcie obrad sesji.  PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYZbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

Otwarcie ofert w konkursie na wspieranie zadań publicznych w zakresie Sportu i Rekreacji

21 stycznia 2022

Szanowni Państwo,   Otwarcie ofert w konkursie na wspieranie zadań publicznych w zakresie Sportu i Rekreacji nastąpi 24 stycznia 2022 roku o godzinie 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany.

+ czytaj więcej

Harmonogram wywozu odpadów w gminie Mogilany na 2022 rok

02 stycznia 2022

Buków, Kulerzów, Konary

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

29 grudnia 2021

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

+ czytaj więcej

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

21 października 2021

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł.   Czytaj więcej w BIP

+ czytaj więcej