Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-22.12.2022 r.

19 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 22 grudnia 2022 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.    Opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/339/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą nr XXXVII/386/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie”;6.    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;7.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany;8.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach na lata 2022-2026;9.    w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia kierunków działania dla Wójta Gminy Mogilany dotyczących przystąpienia przez Gminę Mogilany do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz kontynuacji programu dotyczącego obsługi systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia w ramach zakupionych tak zwanych opasek bezpieczeństwa;10.    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

16 grudnia 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342  z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Podjęcie uchwał: 1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok;4.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;5.    w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/339/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania  i wykupu zmienionej uchwałą nr XXXVII/386/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;6.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;7.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie”;8.    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;9.    w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany;10.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach na lata 2022-2026;11.    w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia kierunków działania dla Wójta Gminy Mogilany dotyczących przystąpienia przez Gminę Mogilany do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz kontynuacji programu dotyczącego obsługi systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia w ramach zakupionych tak zwanych opasek bezpieczeństwa;12.    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;13.    w sprawie rozpatrzenia wniosku o upamiętnienie szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie – Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy. V.Interpelacje i zapytania.VI.Wolne wnioski.VII.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany w dniu 12.12.2022 r.

08 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie wniosku z dnia 23 listopada 2022 r. o upamiętnienie szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie – Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-12.12.2022 r.

07 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 12.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany  Porządek posiedzenia:1. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok.2. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany.3. Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji BudżetowejZofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-12.12.2022 r.

07 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 10.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany  Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Porządek posiedzenia:1. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok.2. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-12.12.2022 r.

07 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 10.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany  Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia:1. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok.2. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - SpołecznejMateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany-12.12.2022 r

07 grudnia 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 10.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Oświatowo – Społecznej.Porządek posiedzenia:1. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok.2. Opiniowanie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCYKomisji RewizyjnejMaria Kotarba

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

22 listopada 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie petycji z dnia 26 września 2022 r. w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości, złożonej przez mieszkankę Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

22 listopada 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych; w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

22 listopada 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkółi ośrodków specjalnych; w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej