Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

22 listopada 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkółi ośrodków specjalnych; w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

21 listopada 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Przyjęcie uchwał:1.    w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych;2.    w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;3.    w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. V.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.VI.Interpelacje i zapytania.VII.Wolne wnioski.VIII.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie otwartym na podstawie: Regulaminu udzielania Zamówień Sektorowych

09 listopada 2022

        WÓJT Gminy  Mogilany informuje, że w dniu  09.11.2022 roku na  stronie  internetowej  Gminy Mogilany,  www.mogilany.pl   - BIP/ zamówienia publiczne i ogłoszenia→ zamówienia sektorowe 2022   -  https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,403840,2022.html, zostało zamieszczone  ogłoszenie o  uruchomieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w  trybie otwartym  na podstawie: Regulaminu udzielania Zamówień Sektorowych - Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Mogilany z dnia 01 marca   2021 roku, którego przedmiotem jest:  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie -znak sprawy ZP.271.3.3.2022 WÓJT  Piotr Piotrowski Mogilany, dn. 09.11.2022r.

+ czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny

24 października 2022

Mogilany, 24.10.2022 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny Nazwa i adres jednostki :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, 32-031 Mogilany :ul. Rynek 2 oraz ul. św. Bartłomieja Apostoła 21. Ogłoszenie dotyczy stanowiska : Pracownik socjalny – umowa o pracę na zastępstwo Wymiar czasu pracy : 1 etat. Wymagania niezbędne : posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków : ukończone kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 5. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach pod nr : 12 270 10 25, 12 270 14 86 6. Ogłoszenie jest ważne do dnia 8 listopada 2022 r. 7. Stanowisko, na które poszukuje się kandydatów należy do stanowisk pomocniczych i obsługi i nie podlega wymogowi wyboru osoby w trybie naboru otwartego. 8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV ) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( w tym wizerunku ) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik socjalny ”. ....................................................... Podpis kandydata do pracy 9. Do dokumentów aplikacyjnych należy załączyć podpisaną klauzulę o treści : „ KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż : 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 10 25 e-mail : gops@gops.mogilany.pl2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie ze złożonym oświadczeniem ( art. 6 ust. 1 lit. a ). W przypadku osób zatrudnionych w wyniku przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego podane dane będą przetwarzane ponadto w celu realizacji czynności wynikających ze stosunku pracy ( art. 6 ust. 1 lit b c RODO). Podstawę prawną przetwarzania danych podanych w kwestionariuszu osobowym, w zakresie : imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia stanowi art. 22 1 § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 22 1 § 4 Kodeksu pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie informacji o obywatelstwie, zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych stanowi art. 6 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podstawę prawną przetwarzania danych o niepełnosprawności stanowi art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO - jako niezbędne do wypełnienia szczególnych praw i obowiązków administratora oraz osoby, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie wizerunku stanowi Pani/Pana zgoda potwierdzona podpisem. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji. Po upływie okresu przedawnienia roszczeń dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy zostaną dołączone do dokumentacji pracowniczej. 4a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. 5) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie nie znosi skutków ich dotychczasowego przetwarzania. 6) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z RODO, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej : iod@gops.mogilany.pl lub tel. 600 067 995. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata / kandydatki i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Nie podanie danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu. 8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, organizacji międzynarodowych czy też poddawać ich profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. ……………………………………………….Miejscowość, data, czytelny podpis ” 10. Aplikacje należy składać na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2 – II piętro, pokój 05B. Zalecane jest umieszczenie dokumentów w kopertach opisanych : „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach ” lub przesłać listownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek, 32-031 do dnia 8 listopada 2022 r. ( Decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, 32-031 ).11. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzona profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów, wymaganych jako załączniki do oferty. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach mgr Krzysztof Pierożek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-27.10.2022 r.

24 października 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 27 października 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Mogilany od Skarbu Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa DK7 na odcinku gr. m. Krakowa- Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz przejścia bezkolizyjnego dla pieszych w m. Libertów” znajdujących się na terenie Gminy Mogilany; w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.II. Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-27.10.2022 r.-

24 października 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 27 października 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Mogilany od Skarbu Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa DK7 na odcinku gr. m. Krakowa- Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz przejścia bezkolizyjnego dla pieszych w m. Libertów” znajdujących się na terenie Gminy Mogilany; w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

24 października 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie sięw dniu 27 października 2022 roku o godz. 10.00w sali narad Urzędu Gminy MogilanyPorządek obrad:I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.    Przedstawienie porządku obrad.III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.    Podjęcie uchwał: 1.    w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Mogilany od Skarbu Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa DK7 na odcinku gr. m. Krakowa- Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz przejścia bezkolizyjnego dla pieszych w m. Libertów” znajdujących się na terenie Gminy Mogilany;2.    w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;3.    w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.V.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany.VI.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.VII.    Informacja Wójta Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.VIII.    Interpelacje i zapytania.IX.    Wolne wnioski.X.    Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYZbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

17 października 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 października 2022 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

13 października 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 19 października 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Informacja o przetargach na inwestycje gminne w roku 2022. Sprawozdanie z wykonania inwestycji z budżetu gminy Mogilany na rok 2021. Informacja dotycząca gospodarki wodnej oraz kanalizacyjnej gminy Mogilany. Akcja 2021/2022 zima przedstawienie rozliczenia. Informacja dotycząca stanu technicznego placów zabaw oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Mogilany. Informacja oraz dyskusja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mogilany, wypracowanie rozwiązań na rok 2023. Informacja na temat bezpieczeństwa Mieszkańców oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy Mogilany. Ocena stanu oświetlenia ulicznego w gminie Mogilany. Dyskusja i wypracowanie stanowiska dotyczącego wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia dróg na drogi gminne w miejscowości Libertów. Omówienie tematu dotyczącego wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o darowanie na rzecz Gminy Mogilany działek nr 49 i 50 położonych w miejscowości Kulerzów. Omówienie tematu dotyczącego dystrybucji i sprzedaży węgla przez samorządy. Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

13 października 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 19 października 2022 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Analiza potrzeb i kosztów wymaganych w roku 2022 remontów w obiektach oświatowych pod kątem bezpieczeństwa dzieci i zaleceń pokontrolnych. Zapoznanie się z wnioskami już zgłoszonymi jak również planowanymi do zgłoszenia o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023 pod kątem priorytetów i możliwości finansowych gminy. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mogilany za I półrocze 2022 r. Dyskusja na temat projektów uchwał w sprawie określenia stawki podatku od nieruchomości. Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej