Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

27 listopada 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/566/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;5.w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie;6.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024;7.w sprawie zmiany Uchwały Nr L/493/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023- 2025;8.w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;9.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości;10.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

27 listopada 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/566/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;5.w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie;6.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024;7.w sprawie zmiany Uchwały Nr L/493/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023- 2025;8.w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;9.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości;10.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości.II.Sprawy bieżące PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

24 listopada 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/566/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;5.w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie;6.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024;7.w sprawie zmiany Uchwały Nr L/493/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023- 2025;8.w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;9.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości;10.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;11.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mogilany;12.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mogilany.V.Interpelacje i zapytania.VI.Wolne wnioski.VII.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

Zarządzenie Nr 198/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027

16 listopada 2023

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

13 listopada 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie skargi z dnia 22 maja 2023 r. na bezczynność Wójta Gminy Mogilany w zakresie nie wykonania obowiązku wynikającego z przepisów art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenie skargi z dnia 30 października 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Mogilany 7 listopada 2023 r.) na bezczynność Wójta Gminy Mogilany w związku z brakiem wystawienia przez Urząd Gminy zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny

25 października 2023

+ czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań ASYSTENTA RODZINY

25 października 2023

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

23 października 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 26 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia:I.    Opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.    w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;5.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz przyjęcia Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dla mieszkańców Gminy Mogilany;II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany- 26.10.2023 r.

23 października 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.    Opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok  Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.    w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;5.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz przyjęcia Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dla mieszkańców Gminy Mogilany;II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-26.10.2023 r.

23 października 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 26 października 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;4.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;5.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz przyjęcia Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dla mieszkańców Gminy Mogilany;II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej