Aktualności

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mogilany za 2023 r.

13 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy, Na sesji, która planowana jest na dzień 26 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 (sala narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2) - Wójt Gminy Mogilany przedstawi Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie Rada Gminy Mogilany rozpatrzy przedstawiony raport, po czym podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się Sesja tj. do 25 czerwca 2024 r. (wtorek) przez: - pozostawienie zgłoszenia na Dzienniku Podawczym (Ip. wejście od strony USC lub GOPS, obok windy) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pon.- 8.00 do 16.00, wt., śr. czw. piąt. – 7.00 do 15.00), - przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany (w debacie zostaną uwzględnione zgłoszenia dostarczone do urzędu przez operatora do dnia 25.06.2024 r.). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Dodatkowe informacje w sprawie udziału w debacie można uzyskać w Biurze Rady pod nr tel. 12/2701219 lub 12/2701013 wew. 247. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYAgnieszka Budek-Bartosz

+ czytaj więcej

PRZYJACIEL CZŁOWIEKA - ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY AMICUS HOMINUM

13 czerwca 2024

Aby docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców Małopolski, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących. Kategorie Nagrody, do których można zgłaszać kandydatów w 2024 roku to: AMICUS HOMINUM – SPOŁECZNIK, FILANTROP za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym. Za wszechstronną walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych, oraz podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć budujących wspólnotę obywatelską i prowadzących do zachowana dziedzictwa kulturowego. AMICUS HOMINUM – AMBASADOR ZDROWIA za nieszablonowe podejście do profilaktyki zdrowia, podejmowanie różnorodnych inicjatyw promujących zachowania prozdrowotne, także aktywny i zdrowy styl życia. Za działania podejmowane na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej oraz podnoszenie jakości usług medycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. AMICUS HOMINUM – ANIMATOR SPOŁECZNY za dostrzeganie w lokalnych społecznościach potencjału służącego rozwojowi Regionu Małopolskiego, rozwijanie postaw odpowiedzialności za wspólnotę oraz włączanie różnych osób, grup i instytucji do działania dla dobra wspólnego. Za umiejętne łączenie różnych dziedzin i środowisk w celu budowania lokalnego kapitału społecznego i promowania postaw altruistycznych. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r. Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego i klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowejoraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego tel. 12 61 60 522, 12 61 60 121 e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl. Dokumentacja konkursu: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

+ czytaj więcej

NAGRODA KRYSZTAŁY SOLI - 25 TYS. ZŁ DLA NAJLEPSZEJ ORGANIZACJI

13 czerwca 2024

Do 31 lipca trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Kryształy Soli 2024 dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Celem Nagrody jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.Konkurs organiowany jest już po raz XX, dlatego w 2024 roku ogłoszony został w nowej odsłonie z odświeżonymi kategoriami. Jest on odpowiedzią na współczesne wyzwania oraz dynamicznie zmieniający się III sektor. Do najważniejszych zmian w konkursie wymienić można nowe kategorie Nagrody oraz możliwość udziału laureatów lat poprzednich Nagrody Kryształy Soli w kategorii Małopolska Inicjatywa Pozarządowa.Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 3 kategoriach:1. Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024W tej kategorii zgłosić można;- organizacje pozarządowe za całokształt wieloletniej działalności (min. 10 lat), cieszącej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski,- organizacje, która tworzy pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosuje modelowe, niestandardowe metody służące rozwiązywaniu lub łagodzeniu potrzeb społecznych,- organizacje, która posiada zdolność budowania partnerstw wokół wspólnej sprawy i dla dobra wspólnego.2. Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024W ramach tej kategorii docenione będą lokalne organizacje, które:- animują życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego,- trafnie definiuje oraz zaspokaja potrzeby Małopolan w różnych obszarach życia wspólnotowego np. kulturalne, sportowe, edukacyjne, pomocowe, charytatywne itp.- tworzy przestrzeń i warunki do solidarnego angażowania się mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wokół wspólnych spraw.3. Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024W ramach tej kategorii w sposób szczególny nagrodzić można ciekawe projekty, które pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski, złagodziły lub rozwiązały dany problem społeczny. Projekty, który zasługują na szczególne uznanie ze względu na swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa małopolskiego w różnorodnych aspektach życia wspólnotowego, w tym do rozwoju małopolskiego społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.Uwaga! W tej kategorii dopuszcza się możliwość zgłoszeń organizacji, które zdobyły już tytuł Laureata Kryształy Soli w latach poprzednich. Ponadto, spośród wszystkich laureatów zostanie wybrany LAUREAT GRAND PRIX KRYSZTAŁY SOLI 2024, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.Zgłoszenia mogą dokonać osoby prawne, osoby fizyczne, inne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 lipca 2024 r.Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego i klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Województwa Malopolskiego, tel. 12 61 60 121, tel. 12 61 60 522 e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl

+ czytaj więcej

Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany – spotkanie wdrożeniowe

13 czerwca 2024

11 czerwca odbyło się spotkanie wdrożeniowe dla Beneficjentów Lokalnego Programu Grantowego Gminy Mogilany. Program realizujemy we współpracy z doświadczonym operatorem grantów na inicjatywy społeczne - Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS).Spotkanie prowadziła Dorota Kobylec z Fundacji, Koordynatorka Programu Małopolska Lokalnie oraz Lokalnych Programów Grantowych.Beneficjenci programu, z rąk Wójta Gminy Jerzego Przeworskiego, odebrali symboliczne karty informujące o przyznanym dofinansowaniu.Miło nam poinformować, że w dwóch pilotażowych odsłonach programu, dofinansowania w maksymalnej wysokości 6 tys. zł otrzymały organizacje oraz grupy nieformalne, na następujące zadania:Mogilany Relacjami Silne – Centrum Wsparcia Rodziców Dzieci NiepełnosprawnychLiB – rozwój, edukacja, aktywizacja lokalnej społeczności – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Libertowa i BrzyczynyZdrowo sportowo – Razem dla MogilanOdpal rakietę w tableta – Rakieta w tabletaLudoterapia w Gaju dla seniorów i nie tylko – Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w GajuWarsztaty kulinarne „Smaki Podhala” dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Libertowie – Koło Gospodyń Wiejskich LibertówNa dobry początek – wszyscy razem – Razem dla Konar.Życzymy powodzenia i wiele satysfakcji z realizowanych działań.

+ czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE/SZKOLENIE

12 czerwca 2024

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkoleniowe. Spotkanie dedykowane jest beneficjentom, którzy chcą skorzystać z pomocy w rozliczeniu projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2024 r. w Dworze Dzieduszyckich, Radziszów, ul. Szkolna 4, w godzinach 14:00–15:00. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem stowarzyszenia (a.rejnowicz@bliskokrakowa.pl).

+ czytaj więcej

Informacja o utrudnieniach w Gaju

11 czerwca 2024

Urząd Gminy informuję, że w związku z układaniem warstwy ścieralnej na wiadukcie w Gaju nad DK7 ,jutro 12.06.2024 r . w godzinach od 8.00-12.00 nie będzie możliwy wjazd ani wyjazd na ul.Widokową w Gaju a tym samym na ul.Pod Górą ,ul.Cichą, ul.Myślenicką i ul.Brzezinka. W przypadku szybszego postępu prac czas wyłączenia wjazdu i wyjazdu z  ul.Widokowej  może zostać skrócony. Według informacji uzyskanych od wykonawcy zadania będzie to ostatnie tak duże utrudnienie w związku z budową wiaduktu nad DK7.

+ czytaj więcej

Ruch Narodowy Myślenice zaprasza na wykład poświęcony Adamowi Doboszyńskiemu

11 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany, Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wykład poświęcony życiu i dziedzictwu Adama Doboszyńskiego, wybitnego mieszkańca naszej gminy, który swoim życiem i działalnością wpisał się w historię naszej społeczności oraz całego narodu polskiego  Adam Doboszyński, był właścicielem majątku w Chorowicach, to właśnie tu w tej wsi będącej częścią naszej gminy, kształtowały się poglądy i pasje, które później zaowocowały działalnością Adama Doboszyńskiego na polu politycznym i społecznym. Wykład będzie nie tylko okazją do poznania historii Adama Doboszyńskiego, ale również do refleksji i dyskusji nad wartościami, które są fundamentem naszej wspólnoty. Zapraszamy do wspólnego odkrywania dziedzictwa, które pozostawił po sobie jeden z najbardziej znaczących dla narodu polskiego mieszkaniec naszej gminy. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca we dworze w Mogilanach Rynek 3 o godzinie 17 30

+ czytaj więcej

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - edycja 2024

11 czerwca 2024

Gmina Mogilany przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – edycja 2024. Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem 2 moduły: MODUŁ I – organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych w formie usług sąsiedzkich przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może mieć charakter uzupełniający do opieki sprawowanej przez rodzinę i będzie to prowadziło do odciążenia członków rodziny, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. MODUŁ II -świadczenie usług opiekuńczych na rzecz seniorów powyżej 60 roku życia polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez udzielenie gminie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa. Wsparciem zostało objętych 30 Seniorów z gminy Mogilany powyżej 60 roku życia użytkujących bezpłatnie opaski bezpieczeństwa zakupione ze środków pozyskanych w poprzednich edycjach programu. Całkowita wartość dofinansowania w MODULE I w 2024 r. wynosi: 29 030,00 zł Całkowita wartość projektu to: 36 288,00 zł Całkowita wartość dofinansowania w MODULE II w 2024 r. wynosi: 11 520,00 zł Całkowita wartość projektu to: 14 400,00 zł Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 270-10-25 wew. 3lub533-347-714 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach tj. poniedziałki od 8.00-16.00, wtorki-piątki od 7.00 do 15.00

+ czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

06 czerwca 2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1 od godz. 16:00 dnia 06.06.2024 do godz. 09:00 dnia 07.06.2024 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy.

+ czytaj więcej

Udostępnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji usługi Zastrzeż PESEL w serwisie mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mObywatel 2.0

06 czerwca 2024

Wójt Gminy Mogilany informuje, iż Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w serwisie mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

+ czytaj więcej