Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

05 marca 2024

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał:1. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok;2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;3. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki;4. w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, autobusowych przewozach pasażerskich;5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;8. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego;9. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – Etap III – kanalizacji w ul. Zadziele”;10. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/576/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2023r w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2024;11. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;12. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;13. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;14. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości;15. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;16. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/206/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2020 r. sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lusina;17. w sprawie udzielenia dotacji bieżącej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie;18. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. IV. Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Rady Gminy Mogilany

01 marca 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 6 marca 2024 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Kontynuacja prac nad opracowaniem nowego projektu Statutu Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Rady Gminy Mogilany

20 lutego 2024

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Prace nad opracowaniem nowego projektu Statutu Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach poszukuje osoby na stanowisko psycholog.

12 lutego 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań PSYCHOLOGA

+ czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny.

12 lutego 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań ASYSTENTA RODZINY

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-28.12.2023 r.

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-28.12.2023 r.

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-28.12.2023 r.

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;6.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

22 grudnia 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2023, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego;4.w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2024;5.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024 – 2041;6.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą;7.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024;8.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024;9.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027.IV.Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji.

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-20.12.2023 r.

14 grudnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Przedstawienie bieżącej działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawowa opieka zdrowotna na terenie Gminy Mogilany – problemy, realizowane programy, dofinansowania. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi. Sprawy różne, bieżące oraz organizacyjne. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzone akcje i programy profilaktyczne, wydatkowanie środków. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych - ogólne informacje o jednostkach w Gminie Mogilany, prowadzone akcje, szkolenie dzieci i młodzieży. Propozycje do planu pracy Komisji Oświatowo - Społecznej na rok 2024. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej