Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

20 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY                  Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

20 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

20 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok; w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MOGILANY O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

15 czerwca 2022

Szanowni Mieszkańcy, Na sesji, która planowana jest na dzień 23 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 (sala narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2) - Wójt Gminy Mogilany przedstawi Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w 2021 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie Rada Gminy Mogilany rozpatrzy przedstawiony raport, po czym podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się Sesja tj. do 22 czerwca 2022 r. (środa) przez: - pozostawienie zgłoszenia na DziennikuPodawczym(Ip. wejście od strony USC lub GOPS, obok windy) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pon.- 8.00 do 16.00, wt., śr. czw. piąt. – 7.00 do 15.00), - przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany (w debacie zostaną uwzględnione zgłoszenia dostarczone do urzędu przez operatora do dnia 22.06.2022 r.). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Dodatkowe informacje w sprawie udziału w debacie można uzyskać w Biurze Rady pod nr tel. 12/2701219 lub 12/2701013 wew.247.   Zbigniew Staszczak Przewodniczący Rady Gminy Mogilany  Załączniki: - Wzór zgłoszenia do udziału w debacie. - Raport o stanie Gminy Mogilany za 2021 r.

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

15 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2021 r.V.Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2021 r. Głosy radnych. Głosy mieszkańców. VI.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.VII.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 r. VIII.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 r.IX.Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2021 r.X.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2021 r.XI.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 r.XII, Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok.               XIII. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 r.XIV.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.XV.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2021 rok.XVI.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za 2021 rok.XVII.Dyskusja i podjęcie uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok  Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2021; w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; w sprawie o przygotowaniu przez Wójta Gminy Mogilany projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2022/2023; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej. XVIII.Interpelacja i zapytania.XIX.Wolne wnioskiXX. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany-06.06.2022 r.

02 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 9.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie:1.    Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok wraz       z informacją o stanie mienia komunalnego.2.    Sprawozdania finansowego za 2021 rok.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany- 06.06.2022 r.

02 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 9.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie:1.    Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok wraz       z informacją o stanie mienia komunalnego.2.    Sprawozdania finansowego za 2021 rok.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - SpołecznejMateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-06.06.2022 r.

02 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 9.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie:1.    Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok wraz   z informacją o stanie mienia komunalnego.2.    Sprawozdania finansowego za 2021 rok.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-06.06.2022 r.

02 czerwca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 9.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej.Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie:1.    Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2021 rok wraz       z informacją o stanie mienia komunalnego.2.    Sprawozdania finansowego za 2021 rok.II.    Sprawy bieżące. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGOKomisji BudżetowejMarek Medyk

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-19.05.2022 r.

17 maja 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 14.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej.Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał:1.     w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rokNr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;4.    w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany;5.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora”.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji BudżetowejZofia Węglarz

+ czytaj więcej