Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

24 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;3.w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie Gminy Mogilany;4.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;5.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany;6.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany.IV.Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany

13 marca 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany w dniu 17 marca 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia:1. Prace nad opracowaniem nowych projektów Statutów Sołectw Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej Katarzyna Ożóg-Suder

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany-2.03.2023 r.

27 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 2 marca 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;5.w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu pozyskania środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Gaju na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie kościoła pw. Narodzenia NMP w Gaju”. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany- 02.03.2023 r.

27 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 2 marca 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;5.w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu pozyskania środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Gaju na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie kościoła pw. Narodzenia NMP w Gaju”. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany-02.03.2023 r.

27 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 2 marca 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;5.w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu pozyskania środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Gaju na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie kościoła pw. Narodzenia NMP w Gaju”.PRZEWODNICZĄCY Komisji BudżetowejZofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

27 lutego 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję L Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 2 marca 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;  w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025; w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu pozyskania środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Gaju na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie kościoła pw. Narodzenia NMP w Gaju”; w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok; w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok; w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji V. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Mogilany w 2022 r.VI. Interpelacje i zapytania.VII. Wolne wnioski.VIII. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany-17.02.2023 r.

13 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Mogilany w dniu 17 lutego 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Kontynuacja prac nad opracowaniem nowych projektów Statutów Sołectw Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej Katarzyna Ożóg-Suder

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

08 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. Omówienie bieżących spraw wpływających do Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany

08 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. PRZEWODNICZĄCY Komisji Rewizyjnej Maria Kotarba

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

08 lutego 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

+ czytaj więcej