Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

Ogłoszenie o IV przetargu na gimnazjum

17 maja 2022

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy MogilanyCzwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł. Szczegóły w BIP

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

12 maja 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Informacja na temat zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2021 r. Informacje i koszty realizowanych zadań inwestycyjnych jak również zagrożeń realizacji w terminach wynikających z umów dla zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj- etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. PRZEWODNICZĄCY Komisji BudżetowejZofia Węglarz

+ czytaj więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Libertowie

09 maja 2022

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 9 maja 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Libertowie

+ czytaj więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

28 kwietnia 2022

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Obowiązujące dokumenty: Program współpracy na rok 2022 Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2022 roku, przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych i naboru członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2022 roku. Załącznik nr 1 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Święto organizacji pozarządowych” Załącznik nr 2 Regulamin pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2022 roku. Załącznik nr 3 Ogłoszenie Wójta Gminy Mogilany dot. naboru kandydatur na członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w 2022 roku. Informacji w tym zakresie udziela Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy tel. (12) 270 10 13 wew. 249

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Mogilany

08 kwietnia 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 i ust. 3 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342  z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 7 kwietnia 2022 roku zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godz. 8.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.IV.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYZbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych i środowiska.

29 marca 2022

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 52/2022 z dnia 29 marca 2022 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych i środowiska w 2022 roku.Zarządzenie BIP

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

28 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XL Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 15.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.    Przedstawienie porządku obrad.III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał: 1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2022-2023;5.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;6.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części dachu budynku oraz części pomieszczenia  na poddaszu budynku (serwerownia Urzędu Gminy) o powierzchni ok. 8m2;7.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;8.    w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Mogilany na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;9.    w sprawie przekazania petycji według właściwości;10.    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2022 rok;11.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany na 2022 rok;12.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany na 2022 rok;13.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Mogilany na 2022 rok;14.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany na 2022 rok.V.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2021 r. VI.    Interpelacje i zapytania.VII.    Wolne wnioski.VIII.    Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINYZbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

28 marca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznejw dniu 31 marca 2022 roku o godz.14.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: 1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2022-2023;5.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;6.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części dachu budynku oraz części pomieszczenia  na poddaszu budynku (serwerownia Urzędu Gminy) o powierzchni ok. 8m2;7.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;8.    w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Mogilany na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.II.    Sprawy bieżące.PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - SpołecznejMateusz Paszta                               

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

28 marca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 14.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany                                                                                                                                                                                        Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: 1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2022-2023;5.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;6.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części dachu budynku oraz części pomieszczenia  na poddaszu budynku (serwerownia Urzędu Gminy) o powierzchni ok. 8m2;7.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;8.    w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Mogilany na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

28 marca 2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowejw dniu 31 marca 2022 roku o godz. 14.00w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia:I.    Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał: 1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki;4.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2022-2023;5.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;6.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części dachu budynku oraz części pomieszczenia  na poddaszu budynku (serwerownia Urzędu Gminy) o powierzchni ok. 8m2;7.    w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;8.    w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Mogilany na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.II.    Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCYKomisji BudżetowejZofia Węglarz

+ czytaj więcej