Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny

21 września 2023

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany-26.09.2023 r.

20 września 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 września 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie skargi z dnia 26 sierpnia 2023 r. przekazanej według właściwości Radzie Gminy Mogilany w dniu 4 września 2023 r. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zainstalowania fotoradaru przy ul. Jana Pawła II w Libertowie. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań ASYSTENTA RODZINY

08 września 2023

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany-7.09.2023 r.

04 września 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 7 września 2023 roku o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie skargi z dnia 22 maja 2023 r. na działanie Wójta Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

04 września 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznejw dniu 7 września 2023 roku o godz. 11.00w sali narad Urzędu Gminy MogilanyJednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej.Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogilany;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;6.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;7.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;8.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.II.Sprawy bieżące.PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - SpołecznejMateusz Paszta

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

04 września 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnejw dniu 7 września 2023 roku o godz. 11.00w sali narad Urzędu Gminy MogilanyJednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogilany;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;6.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;7.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;8.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.II.Sprawy bieżące.PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

04 września 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 7 września 2023 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej.Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogilany;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;6.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;7.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;8.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

01 września 2023

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy MogilanyPorządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogilany;4.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2023;6.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;7.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach;8.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.V.Interpelacje i zapytania.VI.Wolne wnioski.VII.Zamknięcie obrad sesji PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

29 sierpnia 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 31 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie skargi z dnia 22 maja 2023 r. na działanie Wójta Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

17 lipca 2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia:I.    Opiniowanie projektów uchwał:1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;3.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości;4.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - KomunalnejJan Marek

+ czytaj więcej