Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Statystyczne badania rolnicze

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej. Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl Infolinia: 22 279 99 99 Załączniki: 1. Materiał graficzny o badaniach rolniczych w wersji .pdf 2. Opis alternatywny do materiału graficznego

+ czytaj więcej

Kontrola przydomowych kompostowników

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od miesiąca czerwca bieżącego roku rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole dotyczyć będą wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi. Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Mogilany sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. W związku z powyższym przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy zostaną przeprowadzone wyrywkowe kontrole przydomowych kompostowników w godzinach pracy Urzędu, które sprawdzą zasadność korzystania ze zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców deklarujących posiadanie kompostownika. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli może być sporządzana dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Po dokonanej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół pokontrolny. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że właściciel nieruchomości, który korzysta z ulgi: nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie, dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

+ czytaj więcej

Kompleksowe Badania Ruchu

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniach 10.05-17.06.2023 r. m.in. na terenie Krakowa oraz okolicznych gmin w tym także na terenie gminy Mogilany przeprowadzane jest Kompleksowe Badanie Ruchu – część ankietowa. Ankieterzy przeprowadzają wywiady z osobami powyżej 6 roku życie w 6000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu Miasta Krakowa oraz 4000 losowo wybranych gospodarstwach z terenu strefy podmiejskiej. Wywiady w gospodarstwach domowych  rozpoczęły się od 10 maja 2023 r. i będą prowadzone do 17 czerwca 2023 r. włącznie w każdą środę, czwartek i piątek po godzinie 17:00 oraz w soboty po godzinie 10:00. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje oraz pismo Prezydenta Miasta Krakowa.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Spotkanie u św. Rity

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”, Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany oraz Społeczność skupiona wokół kapliczki świętej Rity we Włosani serdecznie zapraszają na „Spotkanie u św. Rity” w 17. rocznicę poświęcenia kapliczki w sobotę, 3 czerwca o godz. 16.00. Msza Św. będzie koncelebrowana przez o. Marka Donaja i księży okolicznych parafii, następnie będzie miało miejsce poświęcenie i rozdanie róż oraz wspólna rozmowa. Wydarzenie z udziałem Orkiestry Dętej OSP we Włosani oraz drużyny OSP we Włosani.

Włosań, ul. św. Rity

3 czerwca 2023 r., godz. 16.00

+ czytaj więcej

Piknik Rodzinny w Libertowie

Rada Rodziców Libertowa zaprasza na Piknik Rodzinny, gdzie na wszystkich czeka moc atrakcji. W programie m.in. występy przedszkolaków i uczniów, opera mydlana i Krakowski Teatr Uliczny. Wrażeń dostarczą zabawy ze strażą pożarną, mecz piłki nożnej, rodzinne podchody i zabawa taneczna. Smakołyki serwuje m.in. od Koło Gospodyń Wiejskich Libertów, będą warsztaty tworzenia lizaków i wiele więcej.

Boisko LKS Libertów ​

2 czerwca 15:00

+ czytaj więcej

Przed wiejską chatą

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Mogilany Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” przegotowuje widowisko „Przed wiejską chatą”, które zostanie wystawione 21 czerwca. Będzie można posłuchać ludowych melodii i zobaczyć dawne zabawy dzieci, celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi Buków. Przygotowując się do występu, „Bukowioki” odwiedziły Skansen w Wygiełzowie. Na chwilę przenieśli się do dawnej wsi, do czasów swoich pradziadków. Zobaczyli zabytki budownictwa drewnianego z XIX wieku: chałupy, stodoły, spichlerze, remizę strażacką, kościół. Nie zabrakło czasu na próbę widowiska, która odbyła się w tamtejszym amfiteatrze. Źródło: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

21 czerwca 2023 r.

+ czytaj więcej

Majówka w Mogilańskim Dworze

Mogilański Dwór

27 maja 2023 r.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

31.05.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany-05.06.2023 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: I.Dyskusja i opiniowanie: Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawozdania finansowego za 2022 rok. II. Wypracowanie opinii do RIO o wykonaniu budżetu Gminy Mogilany za 2022 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 r. PRZEWODNICZĄCYKomisji RewizyjnejMaria Kotarba

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

31.05.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany 05.06.2023 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opiniowanie sprawozdania finansowego za 2022 rok. PRZEWODNICZĄCYKomisji Oświatowo - SpołecznejMateusz Paszta

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

31.05.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-05.06.2023 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 5 czerwca 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opiniowanie sprawozdania finansowego za 2022 rok. PRZEWODNICZĄCYKomisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

29.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

21.10.2021

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł.   Czytaj więcej w BIP

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko