Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Konkurs ofert

To jeden z wiodących trybów przekazywania organizacjom sektora pozarządowego środków finansowych z budżetu Gminy. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę realizacji zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Konkursy ofert są zgodne z priorytetami wskazanymi w rocznym Programie współpracy. W roku 2022 są to•    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
•    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
•    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•    Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
•    Organizacja święta organizacji pozarządowych
•    Pomoc społeczna

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.Obowiązujące dokumenty:
Program współpracy na rok 2022
 

Otwarty konkurs ofert- Święto Organizacji Pozarządowych


Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w zakresie sportu i rekreacji w 2022 roku, przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych i naboru członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2022 roku.


Załącznik nr 1 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji
    PDF WORD


Załącznik nr 2 Regulamin pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
    PDFWORD

Załącznik nr 3 Ogłoszenie Wójta Gminy Mogilany dot. naboru kandydatur na członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2022 roku.
    PDF WORD
 
WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIAInformacji w tym zakresie udziela Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy tel. (12) 270 10 13 wew. 249.