Konkurs ofert

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu i rekreacji w 2024 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1)  złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl w terminie od 22.12.2023 r. godziny 8.00 do 22.01.2024 roku do godziny 16:00. W przypadku, gdy z powodów technicznych system WITKAC jest niedostępny w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu tj. w dniu 22.01.2024 r., termin na złożenie oferty konkursowej zostanie wydłużony o jeden dzień roboczy, a następnie:

2)  złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty), wygenerowanego w systemie WITKAC, opatrzonego podpisami osób upoważnionych na adres: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany do 24.01.2024 roku do godziny 15.00.

UWAGA: Niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty skutkuje jej odrzuceniem.

Obowiązujące dokumenty:

1. Program współpracy na rok 2024.

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2373783,uchwala-nr-lix5782023-rady-gminy-mogilany-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-p.html

2.Zarządzenie Nr 222/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 20 grudnia 2023
3.Ogłoszenie o konkursie.
Obowiązkowy załącznik – DOSTĘPNOŚĆ.
4.Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.

To jeden z wiodących trybów przekazywania organizacjom sektora pozarządowego środków finansowych z budżetu Gminy. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę realizacji zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Konkursy ofert są zgodne z priorytetami wskazanymi w rocznym Programie współpracy. W roku 2022 są to•    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
•    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
•    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•    Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
•    Organizacja święta organizacji pozarządowych
•    Pomoc społeczna

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.Obowiązujące dokumenty:
Program współpracy na rok 2022
 

Otwarty konkurs ofert- Święto Organizacji Pozarządowych


Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w zakresie sportu i rekreacji w 2022 roku, przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych i naboru członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2022 roku.


Załącznik nr 1 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji
    PDF WORD


Załącznik nr 2 Regulamin pracy Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
    PDFWORD

Załącznik nr 3 Ogłoszenie Wójta Gminy Mogilany dot. naboru kandydatur na członków Komisji ds. oceny ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2022 roku.
    PDF WORD
 
WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIAInformacji w tym zakresie udziela Referat Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy tel. (12) 270 10 13 wew. 249.