Rozpatrywane petycje kierowane do wójta

2024

 1. Petycja ,,Wszyscy pytajmy o sprawy publiczne"

  Zawiadomienie o załatwieniu petycji
 2. Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy
  Zawiadomienie o załatwieniu petycji
 3. Petycja w sprawie odpadów komunalnych
 4. Petycja w sprawie montażu oświetlania oraz naprawy nawierzchni ulicy św. Floriana w Libertowie

2023

 1. Petycja do Wójta Gminy Mogilany z dnia 27.04.2023 w sprawie wycinki drzew na terenie Gminy Mogilany

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

         2. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W 2022R.

3. Petycja w sprawie robotyzacji, automatyzacji i sanacji pracy Gminy
      Zawiadomienie o załatwieniu petycji

4. Petycja ,,Oszczędzamy środki publiczne" o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

2022

 1. Petycja z dnia 4.05.2022 r.ws.Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich
  Z a w i a d o m i e n i e o sposobie załatwienia petycji

 2. Petycja z dnia 02.06.2022 r. w sprawie boisk sportowych dla dzieci  

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 3. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W 2021 R.
 4. Petycja w sprawie termomodernizacji i gospodarki odpadami z dnia 04.07.2022 r.
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 5. Inicjatywa Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Termomodernizacja i Gospodarka Odpadami
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 6. Petycja o poinformowanie placówek edukacyjnych program edukacyjny "Gotuj się na zmiany"
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 7. Petycja w sprawie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych ul. Jana Pawła II Libertów Zawiadomienie o przekazaniu petycji do załatwienia według właściwości
 8. Petycja dot. obniżenia stawki podatku
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 9. Petycja w sprawie wykonania nawierzchni oraz odwodnienia po budowie II etapu kanalizacji w miejscowości Gaj
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 10. Petycja dot. wykonania rekonesansu powietrza w pomieszczeniach urzędowych i wyposażenie w urządzenia do dezynfekcji wnętrza
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 11. Petycja dot. obsługi pocztowej
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji


2021

 1. Petycja z dnia 08.02.2021r. w sprawie zapewnienia pakietu profilaktycznego suplementów wit. D
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 2.  Petycja z dnia 10.02.2021 r. w sprawie stosowania szczepionki Astra Zeneca
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 3. Petycja z dnia 01.04.2021 r. w sprawie przystąpienia do konkursu "Podwórko Nivea".  Załącznik.
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 4. Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok
 5. Petycja z dnia 15.09.2021 w sprawie przekazania do podległych jednostek oświatowych informacji dot. programu "Gotuj się na zmiany"
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 15.09.2021r.
 6. Petycja z dnia 06.10.2021r. w sprawie pilnego podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Chorowice
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Mieszkańców wsi Chorowice w sprawie podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową kanalizacji na terenie miejscowości Chorowice
 7. Petycja z dnia 14.10.2021 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Kulerzów
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy kanalizacji we wsi Kulerzów

2020

 1. Petycja w sprawie obniżenia opłat za śmieci
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 2. Petycja - zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 3. Petycja z dnia 23.04.2020
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2019
 5. Petycja z dnia 12.08.2020r.
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 6. Petycja z dnia 28.10.2020r.
  Odpowiedź na wniosek
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

2019

 1. Zbiorcza informacja o petycjach załatwionych w 2018 roku
 2. Petycja w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusu linii 245
  Pismo z IGK
  Odpowiedź na petycję
 3. Petycja w sprawie poprawy jakości powietrza
  Odpowiedź na petycje
 4. Petycja dot.zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków na usługi telekomunikacyjne
  Odpowiedź na petycję
 5. Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
  Odpowiedź na petycję
 6. Petycja w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusu linii 245
  Odpowiedź na petycję
 7. Petycja w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe).
  Odpowiedź na petycje
 8. Petycja w sprawie budowy stacji kolejki podmiejskiej w Lusinie
  odpowiedź na petycję
 9. Petycja dot. utworzenia związku zawodowego zawodów zaufania publicznego (dziennikarzy, adwokatów, radców prawnych i itp.)
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 10. Petycja mieszkańców ulicy Palmowej w Chorowicach o podjęcie prac w celu zapewnienia trwałej przejezdności tejże ulicy
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 11. Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Podedworze w Mogilanach
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 12. Petycja w sprawie opracowania programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 13. Petycja w sprawie: opłat bezgotówkowych
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 14. Petycja Bezpieczny uczeń na drodze
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji


  2018
 1. Zbiorcza informacja o petycjach załatwionych w 2017 roku
 2. Petycja w sprawie: systemów fotowoltaicznych
  Sposób załatwienia petycji
 3. Petycja dot. wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej z dn.13.09.2018
  Sposób załatwienia petycji
 4. Petycja "Wzorowa Łazienka" z  dnia 19.09.2018 r.
   Sposób załatwienia petycji
 5. Petycja dot. kształtowania nawyków żywieniowych „Zdrowa woda dla każdego Ucznia z dnia 21.09.2018”
  Sposób załatwienia petycji
 6. Petycja dot. wspomagania informatyzacji urzędu
  Korespondencja dot. petycji
  Korespondencja dot. petycji 
  Korespondencja dot. petycji
  Odpowiedź na petycję

  2017
  1. Petycja z dnia 28.06.2017 r. w sprawie konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej (pdf)
   Odpowiedź na petycję z dnia 28.06.2017r.
  2. Zbiorcza informacja o petycjach załatwionych w 2016 roku (pdf)
  3. Petycja z dnia 10.07.2017r.
   Korespondencja związana z rozpatrzeniem petycji z dnia 10.07.2017r
  4. Petycja z dnia 28.08.2017r.
   Odpowiedź na petycję z dnia 28.08.2017r.
  5. Petycja z dnia 4.09.2017r.
   Korespondencja związana z rozpatrzeniem petycji z dnia 4.09.2017r.
   Odpowiedź na petycję z dnia 4.09.2017r.
  2016
 1. Petycja z dnia 03.10.2016 r. dot. analizy i oceny danych publikowanych w BIP (pdf)
 2. Petycja z dnia 28.09.2016r. dot. projektu studium zagospodarowania (pdf)
 3. Petycja z dnia 27.09.2016r - dbajmy o najmłodszych (pdf)

  2015
 1. Petycja z dnia 30.11.2015r. (pdf)
 2. Odpowiedź na petycję z 30.11.2015 (pdf)
 3. Petycje w 2015 roku - informacja